Dichterij


Transformatie

formeert

en eert

op een ransig rumoerige

lange tocht

naar realiteit

in tijd

zonder dat zij bestaatHaar warmte

opgeschoren armen

en mannen zonder baarden

verknipte gedachtes over

haar haren horen daar

haar zijn van hem

zij heeft een haar

op haar borst

 

Ik heb een band met jou

een plakband

laat me niet leeg lopen

Bij deze federatie

is mijn associatie

om op op locatie

de reputatie

van de ruimtelijkere creatie

te vergroten

(door de ruimte te vullen

en weinig te lullen)

´ Fryske jutters dichterij ´


Binnenfretter

gjin wurden

ik fret se allegear op

se binne net nedich

tink ik


stilswijend ferljit ik de praters

net folle wurden dyn my goed

ik ha mines bij my hâlden

en sil se útskite

at se der ryp foar binne

Yn it bestean

fan it fergean

sjoch ik ús

oan it krús

hingjend

oan ‘n sleep

fan gewoantes

dy‘t ús plesiert

It skolferjen

pears fan ferlangen

romte ôfknipe

smit der mar wyt bij

of wetter oer

it eech driuwt fjirder

ûneinig foarút